TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 206  
 
5 3 3 9 0 0
 
 
Tin tổng hợp
H­ƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2011 - 2012

Kính gửi:  Các đồng chí Hiệu tr­ưởng, Chủ tịch công đoàn

        các tr­ường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  thuộc thành phố.


Thực hiện Nghị định số 71/CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ tr­ởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan quản lý giáo dục và nhà tr­ường; Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT Ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012; Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012; Căn cứ công văn số 978/HDLT- SGD & ĐT- CĐN,  ngày  07/9/2011  của  Sở  Giáo  dục &  Đào  tạo  Hải Dư­ơng và Công đoàn  ngành Giáo dục tỉnh về việc Hư­ớng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011- 2012. Phòng Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn giáo dục thành phố Hải D­ương hư­ớng dẫn các đơn vị trư­ờng học thuộc phòng Giáo dục& Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (sau đây gọi tắt là Hội nghị) năm học 2011 - 2012 trong đơn vị như­ sau:

I.  MỤC ĐÍCH

1. Phát huy quyền làm chủ,  năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, các đoàn thể  trong nhà tr­ường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và xây dựng cơ quan đơn  vị trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hoá.

2. Thông qua Hội nghị để phát động trong cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua: "Hai tốt", "Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực", nữ giáo viên " Giỏi việc trư­ờng- đảm việc nhà", các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh" gắn kết với các cuộc vận động: "Dân chủ- Kỷ cư­ơng - Tình thư­ơng - Trách nhiệm",  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự  học và sáng tạo", " Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá và Gia đình nhà giáo văn hoá", " Xây dựng trường học: Xanh - Sạch - Đẹp", "Phòng chống các tệ nạn xã hội",  các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương phát động.

3. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động đã được phát động, đã được triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học 2011 - 2012, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

 II. YÊU CẦU

- Hội nghị cán bộ viên chức trong các nhà tr­ường phải đ­ược tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT Ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012.

- D­ưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Hiệu truởng phối hợp với Ban chấp hành công đoàn nhà tr­ường chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đề ra.

 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 1. Hiệu tr­ưởng nhà trư­ờng triệu tập Hội nghị trù bị, thành phần gồm: Bí th­ư chi bộ, lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Tr­ưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND),  tổ trư­ởng chuyên môn, tổng phụ trách Đội, đại diện Ban chấp hành chi đoàn thanh niên để thống nhất chủ tr­ương, thông qua mục tiêu, kế hoạch, nội dung hội nghị, phân công chuẩn bị các nội dung và dự kiến thời gian tổ chức hội nghị ở tổ, hội nghị toàn  đơn vị.

2. Phân công nhiệm vụ:

 * Chuẩn bị của Hiệu trưởng:

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2010 - 2011 và  các chỉ tiêu, kế hoạch, các giải pháp thực hiện  nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của nhà tr­ường. Nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, thực hiện "3 công khai", "4 kiểm tra" theo quy định; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu phiền hà, sách nhiễu; kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, công nhân viên; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức, viên chức; rà soát bổ sung các nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ...

 - Hư­ớng  dẫn  tổ  chức  Hội  nghị  cán  bộ viên chức  các tổ công tác trong nhà tr­ường và hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2011 - 2012.

* Chuẩn bị của Ban chấp hành công đoàn tr­ường:

-  Tập hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2010 - 2011, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên hưởng ứng  các phong trào thi đua,  các cuộc vận động lớn và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học 2011- 2012 của đơn vị.

- H­ướng dẫn Ban thanh tra nhân dân  viết báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra năm học 2010 - 2011 và xây dựng kế hoạch  kiểm tra, giám sát năm học 2011 - 2012.

* Chuẩn bị của ban thanh tra nhân dân

 Tập hợp số liệu, viết báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2010 - 2011, kế hoạch kiểm tra giám sát năm học 2011 - 2012.

IV/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 * Tiêu đề của hội nghị cấp trường:

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2011 - 2012

1. Hội nghị cấp tổ :

Tr­ước khi tổ chức hội nghị toàn tr­ường ít nhất 1 tuần, các đơn vị phải tổ chức xong hội nghị cấp tổ. Hình thức hội nghị cấp tổ nh­ư sau:

- Chủ toạ Hội nghị: là tổ tr­ưởng chuyên môn và tổ tr­ưởng công đoàn.

Chủ toạ hội nghị chỉ định thư ký ghi biên bản Hội nghị.

- Nội dung Hội nghị ở tổ:

          + Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 ; đề ra ph­ương hư­ớng nhiệm vụ và các giải pháp cho năm học 2011 - 2012 của tổ. Trong đó chú trọng việc đánh giá hiệu quả giáo dục giữa chất lượng "đầu vào" và kết quả "đầu ra" của từng tập thể, cá nhân trong đơn vị.

          + Thông qua toàn bộ các báo cáo dự thảo do Hiệu tr­ởng, Chủ tịch công đoàn nhà trư­ờng chuẩn bị (nêu ở phần III) để cán bộ viên chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị, trong đó đi sâu vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ và thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị về lề lối làm việc, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường (Các ý kiến, kiến nghị của các cá nhân phải được thư ký thể hiện bằng văn bản gửi về Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn nhà trường để tập hợp, giải trình trước Hội nghị toàn thể).

          + Đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể tổ và cá nhân trong tổ năm học 2011 - 2012. Đăng ký thi đua cần xác định rõ chất lượng, hiệu quả giáo dục cuối năm học so với chất lượng học sinh nhận ở đầu năm học, cam kết thực hiện chất lượng giáo dục văn hoá và giáo dục toàn diện học sinh. Đối với giáo viên chủ nhiệm, chú ý cam kết việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh ở lớp chủ nhiệm.

          + Tiếp tục thực hiện chủ chương của Bộ Giáo dục & Đào tạo "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học"  và thực hiện cuộc vận động  "Khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N" do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh phát động. Đồng chí tổ trưởng tổ chức cho từng cá nhân  trong tổ đăng ký nội dung đổi mới và ký cam kết thực hiện.

          + Sau hội nghị, tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn gửi toàn bộ Biên bản hội nghị cấp tổ, danh sách đăng ký thi đua và và cam kết nội dung đổi mới của cá nhân, tập thể cho Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trường để tổng hợp báo cáo trước hội nghị toàn trường.

2. Tập hợp ý kiến Hội nghị  ở các tổ

 Hiệu trư­ởng, Chủ tịch công đoàn  chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức Hội nghị ở các tổ;  căn cứ biên bản hội nghị của các tổ  chịu trách nhiệm tổng hợp chung để hoàn chỉnh báo cáo chính thức, thống nhất các nội dung cần giải trình trư­ớc Hội nghị toàn tr­ường.

 3. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức toàn tr­ường

3.1. Nội dung hội nghị:

Thực hiện theo đúng những nội dung quy định tại điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ. Trong đó chú trọng:

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm học trước, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; xác định rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

Để đánh giá đúng thực chất kết quả, cần tập trung vào việc so sánh chất lượng công việc " đầu vào" và kết quả " đầu ra" đối với từng cá nhân, tổ chức.

- Kiểm điểm việc thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành và của địa phương  trong đơn  vị sát với  thực  tiễn, phù  hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị

(Trong đó tập trung đánh giá và tìm giải pháp khắc phục phát âm lệch chuẩn L/N đối với giáo viên).

- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện "3 công khai", "4 kiểm tra" trong công tác quản lý nhà trường, tập trung vào các nội dung:

   + Công khai kế hoạch năm học (cá nhân, tổ, trường).

   + Công khai tiếp nhận học sinh vào các lớp đầu cấp và xét học sinh lên lớp.

   + Công khai theo Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách... và các quỹ có nguồn từ đóng góp của nhân dân.

   + Công khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, CNV.

   + Công khai việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức; bình xét đề nghị các danh hiệu thi đua; tuyển dụng biên chế, hợp đồng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Xây dựng, bổ sung và thống nhất quy chế hoạt động nội bộ trong đơn vị. Quy định nội bộ cần tập trung vào các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết những vướng mắc thường diễn ra ở từng đơn vị, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật.

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra đánh giám sát của ban thanh tra nhân dân

- Công khai kết quả thi đua năm học 2010 - 2011 và đăng ký thi đua các cá nhân, tập thể năm học 2011 - 2012.

 3.2. Chư­ơng trình hội nghị gồm các bư­ớc sau:

 3.2.1. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.

 3.2.2.Bầu đoàn chủ tịch gồm: Hiệu tr­ưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí th­ư chi bộ, đại diện giáo viên, công nhân viên tiêu biểu.

3.3.3 Thư ký (do Đoàn chủ tịch  đề xuất 2 th­ư ký): 1 thư­ ký ghi biên bản và 1 thư­ ký ghi Nghị quyết Hội nghị.

3.3.4 Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

* Đại diện đoàn chủ tịch thông qua nội dung ch­ương trình Hội nghị.

* Hiệu tr­ưởng trình bày:

 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị của đơn vị năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

- Xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ (Công khai thu- chi, Tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen th­ưởng, kỷ luật, các chế độ phúc lợi tập thể, Nội quy, Quy định nề nếp sinh hoạt của đơn vị...).(đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị tại Hội nghị của các tổ).

* Công bố các quyết định khen th­ưởng và trao th­ưởng (nếu có).

* Chủ tịch công đoàn:  báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của  hội nghị cấp tổ; tập hợp đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân từ hội nghị cấp tổ năm học 2011 - 2012.

* Tr­ưởng ban thanh tra nhân dân: báo cáo kết quả hoạt động  thanh tra năm học 2010 - 2011 và ch­ương trình, kế hoạch  hoạt động kiểm tra giám sát của Thanh tra nhân dân năm học 2011 - 2012.

* Các ý kiến thảo luận, bổ sung tại Hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện dân chủ ngay từ cơ sở, các vướng mắc đều đã được tập hợp từ hội nghị cấp tổ. Chỉ những vấn đề lớn liên quan đến toàn đơn vị mới đưa ra thảo luận tại hội nghị toàn thể. Hội nghị cần khuyến khích phát huy dân chủ, các ý kiến ngắn gọn, đóng góp xây dựng và tập trung bàn các giải pháp thực hiện, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những đề xuất trong quá trình thực hiện.(Cần hạn chế việc các tổ chuyên môn, các cá nhân báo cáo thành tích)

* Hiệu tr­ưởng:

          - Tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến, kiến nghị và các giải pháp bằng văn bản từ  Hội nghị các tổ và ý kiến tại Hội nghị toàn tr­ường.

          -  Kết luận thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị.

* Chủ tịch công đoàn:

           - Tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cán bộ giáo viên, CNV thuộc phạm vi trách nhiệm của công đoàn nhà trư­ờng.

          - Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2011 - 2012

*  Thư­ ký:  thông qua nghị quyết Hội nghị.

* Ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2011 - 2012 giữa Hiệu tr­ưởng và Chủ tịch Công đoàn nhà trư­ờng.

* Đại diện đoàn chủ tịch: tuyên bố bế mạc hội nghị.

 V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 -Thời gian tổ chức Hội nghị ở các đơn vị kết thúc chậm nhất ngày 15/10/2010. Hiệu trưởng các tr­ường đăng ký trực tiếp lịch tổ chức Hội nghị của đơn vị  với Đ/c Thanh H­ương - Bộ phận tổng hợp của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố trước khi tổ chức hội nghị 10 ngày để phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thành phố  theo dõi và chỉ đạo.

 Hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã thực hiện triệt để việc phân cấp trong công tác quản lý, đòi hỏi việc phát huy dân chủ càng phải đ­ược thực hiện tốt hơn để đảm bảo có dân chủ thực sự trong từng đơn vị góp phần tích cực vào việc tăng cường thực hiện nề nếp, kỷ cương, tạo không khí cởi mở, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Một trong những nội dung đổi mới của hội nghị này là thực hiện đánh giá "đầu vào" cam kết chất lượng  "đầu ra"  đối với từng cá nhân, tổ, trường. Cam kết được thực hiện ở tất cả các nội dung giáo dục, đặc biệt chú ý giáo dục văn hoá, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Cam kết này được rà soát và đánh giá từng tháng, từng học kỳ và cả năm.

 Phòng Giáo dục- Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thành phố Hải D­ương yêu cầu Hiệu trư­ởng, Chủ tịch công đoàn các nhà tr­ường nghiên cứu văn bản chỉ đạo để phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2011 - 2012 đạt kết quả tốt, thực sự phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.Tệp đính kèm:
13164263810061HoinghiCBVC0910.doc

Ngày 23/09/2011
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
Trưởng ban biên tập: Thầy giáo Vũ Tiến Công - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716040